Βασικά Συστατικά της Επιχειρηματικής Πλατφόρμας Ψηφιακής Νοημοσύνης από τον Punin

Η Επιχειρηματική Πλατφόρμα Ψηφιακής Νοημοσύνης είναι μια λύση τεχνολογίας αιχμής που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει τους οργανισμούς αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων, εξορθολογίζοντας τις λειτουργίες και βελτιστοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτή η ολοκληρωμένη πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν ανάπτυξη, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη σημερινή αγορά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ:

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ:

 • Ανάλυση SWOT: Διενεργεί μια λεπτομερή εξέταση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών.
 • Ανάλυση προσδοκιών συμφεροντούχων: Αξιολογεί και ενσωματώνει τις προσδοκίες των συμφεροντούχων στον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ:

 • Εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού: Παρέχει εργαλεία για την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με τα στρατηγικά σχέδια.
 • Ανάλυση Σεναρίου: Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξερευνήσουν διάφορα σενάρια και τον αντίκτυπό τους στους μελλοντικούς στόχους.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:

ΛΗΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο: Παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση του λογαριασμού.
 • Επενδυτικές Αναφορές: Δημιουργεί λεπτομερείς αναφορές για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

 • Σύστημα χαρακτηρισμού κινδύνου: Αξιολογεί την ανάληψη κινδύνων για την προσαρμογή των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
 • Ερευνητικό κέντρο: Διευκολύνει τη σε βάθος έρευνα για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ETFs και άλλες επενδύσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ:

 • Εργαλεία φορολογικής βελτιστοποίησης: Συνιστά στρατηγικές για τη διαχείρηση των φορολογικά αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου.
 • Αυτοματοποιημένη εξισορρόπηση: Προσαρμόζει προληπτικά τα χαρτοφυλάκια για τη διατήρηση της φορολογικής αποτελεσματικότητας.

ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:

 • Πρότυπα ψηφιακής ροής εργασιών: Παρέχει προσχεδιασμένα πρότυπα για ομαλή μετάβαση.
 • Ενοποίηση κληροδοτημένου συστήματος: Ενσωματώνεται ομαλά με τα υπάρχοντα συστήματα για μια σταδιακή προσέγγιση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Συνεργασία υπολογιστικού νέφους: Διευκολύνει τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω αποκεντρωμένων εργαλείων υπολογιστικού νέφους.
 • Αυτοματισμός ροής εργασιών: Προσαρμόσιμα εργαλεία αυτοματισμού για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 • Υπό όρους λογική: Επιτρέπει τη δημιουργία ροών εργασιών με εξελιγμένη λογική υπό όρους.
 • Προσαρμοστική αυτοματοποίηση: Προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες για μια πιο ευέλικτη ροή εργασιών.

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ:

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:

 • Εργαλεία διαφημιστικής πρoώθησης: Επιτρέπει τη στρατηγική προώθηση προϊόντων για τις διάφορες εμπορικές επωνυμίες.
 • Υποστήριξη για από κοινού προώθηση σήματος: Διευκολύνει τη συνεργασία με συμπληρωματικές μάρκες για κοινό μάρκετινγκ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ:

 • Κοινωνική ακρόαση: Παρακολουθεί τις ηλεκτρονικές συνομιλίες και την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο.
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων: Παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:

 • Αναλύσεις κοινωνικής εκστρατείας: Ενσωματώνεται με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανάλυση καμπάνιας.
 • Ανάλυση διάθεσης: Αναλύει τη διάθεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εκτιμήσει την αντίληψη της μάρκας.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

 • Πανκαναλική ενσωμάτωση: Παρέχει μια ενοποιημένη εμπειρία σε διάφορα σημεία επαφής πελατών.
 • Ενσωμάτωση Chatbot: Βελτιώνει την υποστήριξη πελατών μέσω AI-powered chatbots.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ:

 • Διαχωρισμός πελατών: Διαχωρίζει τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά.
 • Προγνωστική Ανάλυση: Προβλέπει τη μελλοντική συμπεριφορά των πελατών για προορατική δέσμευση.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΩΝΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

 • Συνυπολογισμός ανάδρασης: Συλλέγει και συνυπολογίζει ανάδραση πελατών από διάφορα κανάλια.
 • Πραγματοποιήσιμες ιδέες: Μετατρέπει την ανάδραση των πελατών σε πραγματοποιήσιμες ιδέες για βελτίωση.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:

 • Εξατομικευμένες συστάσεις: Συνιστά προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ατομικές προτιμήσεις.
 • Προσαρμοστικές διαδρομές πελατών: Προσαρμόζει δυναμικά τις διαδρομές των πελατών με βάση την ανάλυση συμπεριφοράς.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:

 • Μετρήσεις παραγωγικότητας: Μετρά και αναλύει την παραγωγικότητα των εργαζομένων μέσω βασικών μετρήσεων.
 • Εικόνα δέσμευσης: Παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ:

 • Πλαίσιο SMART Goals: Διευκολύνει τον καθορισμό Συγκεκριμένων, Μετρήσιμων, Εφικτών, Σχετικών και Χρονικά δεσμευμένων στόχων.
 • Παρακολούθηση απόδοσης: Παρακολουθεί την πρόοδο προς τους καθορισμένους στόχους.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

 • Ανάλυση κενού δεξιοτήτων: Εντοπίζει κενά στις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων.
 • Συστάσεις Προγράμματος Κατάρτισης: Συνιστά προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματική ανάπτυξη.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

 • Εικονικός Χώρος Συνεργασίας: Παρέχει μια ειδική πλατφόρμα για ομαδική συνεργασία.
 • Εργαλεία διαχείρισης έργου: Υποστηρίζει αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση έργου.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Επιχειρηματικής Πλατφόρμας Ψηφιακής Νοημοσύνης, οι οργανισμοί αποκτούν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, την ενίσχυση των προσπαθειών μάρκετινγκ, την παροχή εξαιρετικών εμπειριών πελατών και την ενδυνάμωση των υπαλλήλων τους. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση ωθεί τις επιχειρήσεις προς την επιτυχία στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Αίτηση

  Thank you for considering a career at Punin Group. Please take a minute to fill out the following form. We will review and get back to you via email as soon as possible.

  Personal information
  Add documents